صنعت پوشش لوله ایران

مرجع صنعت لوله و پوشش،
حفاظت خوردگی و فناوریهای خطوط لوله

مناقصه اجرای پوشش لوله بیتومن لوله ۴ تا ۸ اینچ شرکت گاز استان خراسان رضوی

صنعت پوشش لوله ایران ۲ سال قبل
پوشش لوله بیتومن
پوشش لوله بیتومن خط لوله

شرکت گاز استان خراسان رضوی مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید پوشش لوله قیر پایه نفتی (بیتومن) جهت لوله های ۴ تا ۸ اینچ برگزار کرد.
مبلغ ضمانتنامه بانکی این مناقصه 1,892,500,000 ریال و مهلت دریافت اسناد ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ و زمان بازگشایی پاکتها ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ تعیین شده است.
این آگهی به شماره 2001092409000011 تجدید مناقصه شده است. برای دریافت اسناد و شرکت در این مناقصه، توسط حساب کاربری شخص حقوقی وارد وبسایت ستاد (سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) شوید و شماره فراخوان 2000092409000302 را جستجو کنید.
پوشش لوله بیتومن انامل BE
مناقصه تعمير پوشش لوله ۲۴ اينچ منطقه چهار عملیات انتقال گاز استان خراسان رضوی
مناقصه یک مرحله ای خرید ۴،۶۸۰ متر لوله درزدار ۱۶ اینچ شرکت گاز استان خراسان رضوی