صنعت پوشش لوله ایران

مرجع صنعت لوله و پوشش،
حفاظت خوردگی و فناوریهای خطوط لوله

مناقصه فشرده خرید لوله فولادی ۶ و ۱۲ اینچ شرکت گاز استان البرز

صنعت پوشش لوله ایران ۲ سال قبل
لوله فولادی ۱۲ اینچ

شرکت گاز استان البرز مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خرید لوله فولادی ۶ و ۱۲ اینچ برگزار کرد.
مبلغ ضمانتنامه بانکی مناقصه شرکت گاز استان البرز 6,740,040,000 ریال، مهلت ارسال پاکتهای پیشنهادی تا ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ و زمان بازگشایی پاکتها ۱ خرداد ۱۴۰۱ تعیین شده است.
برای دریافت اسناد و شرکت در این مناقصه، توسط حساب کاربری شخص حقوقی وارد وبسایت ستاد (سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) شوید و شماره فراخوان 2001001402000018 را جستجو کنید.
مناقصه فشرده خرید لوله فولادی ۴ اینچ شرکت گاز استان البرز
مناقصه فشرده خرید لوله فولادی ۱۰ اینچ شرکت گاز استان البرز
مناقصه فشرده خرید لوله فولادی ۸ اینچ شرکت گاز استان البرز