صنعت پوشش لوله ایران

مرجع صنعت لوله و پوشش،
حفاظت خوردگی و فناوریهای خطوط لوله

مناقصه فشرده خرید انواع لوله و اتصالات فولادی شرکت آب و فاضلاب استان یزد

صنعت پوشش لوله ایران ۲ سال قبل
خط لوله یزد

شرکت آب و فاضلاب استان یزد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خرید انواع لوله و اتصالات فولادی برگزار کرد.
مبلغ ضمانتنامه بانکی مناقصه شرکت آب و فاضلاب استان یزد 334,380,000 ریال، مهلت ارسال پاکتهای پیشنهادی تا ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ و زمان بازگشایی پاکتها ۱ خرداد ۱۴۰۱ تعیین شده است.
برای دریافت اسناد و شرکت در این مناقصه، توسط حساب کاربری شخص حقوقی وارد وبسایت ستاد (سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) شوید و شماره فراخوان 2001005078000008 را جستجو کنید.
مناقصه فشرده یک مرحله‌ای خرید لوله و اتصالات فولادی شرکت آب و فاضلاب استان یزد
انبارش لوله در یارد
پوشش اپوکسی مایع LE